Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce, kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nesrovnalosti nahlásit na e-mail info@fresh-it.cz. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 Reklamace výrobku poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit v místě sídla provozovny v Moravské Třebové anebo po domluvě s obchodními zástupci.
 Dále je možné reklamaci odeslat na adresu prodávajícího:

Adéla Zukalová

Fresh-it

U Písku 1627/7

5710 01 Moravská Třebová

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
 Dále kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Odmítnutí přijetí do reklamace

A. pro znečištění zboží

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

B. V případě nepřiložení požadovaných dokumentů viz výše.

4.  Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající, či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

5. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál (náhradní náplň) nebo je-li tato náplň součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově (od data zakoupení zboží) nebo v počtu použití, či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte déle než je obvyklá životnost, vada je obvykle důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

6. Zákonná záruka

Na produkty Fresh-it se vztahuje v souladu s § 2158 a násl. zák. č. 89/2012 zákonná záruka v délce 24 měsíců od data prodeje.

Zákonnou záruku nelze uplatnit v případě:

mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením (včetně mechanického poškození produktu) anebo v rozporu s návodem k použití,

poškození vzniklé opotřebením nad rámec běžného užívání,

poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby (oprava v neautorizovaném servisu).

7. Program Doživotní záruky Fresh-it

Program Doživotní záruky Fresh-it je poskytován nad rámec zákonných podmínek (po uplynutí doby 24 měsíců). Garantuje, že zboží bude vyměněno anebo opraveno prvnímu majiteli a to po celý jeho život. Využití této garance je možné v tom případě, že se jedná o mechanické závady (které však nebyly způsobené nesprávným zacházením) a vady ovlivňující funkci zařízení pouze za manipulační poplatek. Výše tohoto poplatku činí 300 Kč a to za každé uplatnění naší služby.V případě registrace v programu Doživotní záruky Fresh-it prostřednictvím našeho e-mailu info@fresh-it.cz je tato služba bez poplatku. Registrace musí proběhnout do šesti měsíců od data zakoupení produktu.  

V případě, že si odběratel zařízení nevyzvedne osobně na naší adrese v Moravské Třebové (po domluvě lze i na smluveném místě v Praze a Brně) bude spotřebiteli účtován  poplatek za poštovné 120 Kč. 

 Podmínky Programu Doživotní záruky Fresh-it:

 • zařízení bude opraveno nebo případně vyměněno,  
 • této služby lze využít pouze po registrování osoby anebo za poplatek 300 Kč pro neregistrované osoby, 
 • zařízení Fresh-it bude dodáno v kompletním stavu spolu s dokladem o koupi,   
 • registraci je nutné uskutečnit do šesti měsíců od data zakoupení zboží.

Základní údaje pro registraci: 1) Vaše jméno a příjmení, 2) Adresa, 3) Kontaktní údaje – telefon, e-mail, 4) Výrobní číslo produktu (uvedeno na obalu výrobku anebo na vypouštěcí hlavě).

PODMÍNKY POUŽITÍ       

TLAKOVÉ LÁHVE

Tlakové láhve s náplněmi  stlačeného argonu jsou poskytovány k použití v zařízeních Fresh-it Premium Plus.

Tyto tlakové láhve nejsou předmětem prodeje a zůstávají majetkem společnosti Fresh-it.

Způsob použití tlakové láhve je popsán v Návodu k použití příslušného zařízení.

Cena uhrazená za pořízení nové tlakové láhve představuje úhradu časově neomezeného pronájmu.

Náhradní náplň se poskytuje formou výměny prázdné tlakové láhve za plnou stejného typu.

Minimální životnost náhradní náplně je 12 měsíců od data výměny.

Novou láhev si můžete objednat, nebo prázdnou láhev vyměnit za plnou u našich autorizovaných prodejců uvedených na www.fresh-it.cz.

Bezpečnostní předpisy pro provoz plynových láhví

 • Plynová láhev je pod stálým tlakem, nevystavujte ji teplotám přesahujícím 50°C a přímému slunečnímu záření, s láhví zacházejte obezřetně
 • Nikdy s láhví zbytečně nemanipulujte, nerozebírejte, neprorážejte, ani neodstraňujte ventil
 • Nikdy neplňte láhev plynem sami, ani nevyužijte služeb neautorizovaných firem. Hrozí nebezpečí výbuchu, poškození láhve či poškození zdraví. V případě zjištění neodborné manipulace je možné, že v případě závady nebude uznána záruka na tlakovou láhev
 • Uchovávejte je v chladných a větraných prostorách a zabezpečte dostatečné větrání v prostorách použití
 • Konzervační plyny jsou těžší než vzduch, v případě vypuštění se vyšší koncentrace plynu udržuje v nižších polohách
 • Vyšší koncentrace konzervačních plynů způsobuje eliminaci kyslíku, nevdechujte je, je to životu nebezpečné
 • Chraňte plynové láhve před mechanickým poškozením
 • Plynové láhve a vypouštěcí hlavu umisťujte mimo dosah dětí
 • Při transportu jednotlivých kusů ukládejte plynové láhve tak, aby bylo zabráněno pádům a pohybům, při kterých by mohlo dojít k poškození ventilů
 • Plynové láhve starší 10-ti let je zakázáno používat
 • V případě, že značení plynových láhví je nečitelné, nesmí se dále používat

Pokyny pro likvidaci poškozených, nebo prošlých plynových láhví

Pokud skončila doba použitelnosti, nebo došlo k poškození láhve, nebo značení, předejte ji k likvidaci Vašemu prodejci.