Reklamační řád

I. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

U spotřebního zboží (náhradní náplně) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvanácti (12) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

3. Smluvní záruka za jakost

Prodávající může nad rámec zákonné lhůty (24 měsíců) poskytovat bezplatný servis ve vyznačené lhůtě, tato služba se řídí výhradně tímto Reklamačním řádem a zejména pak bezplatným servisem, viz článek VII.

Tento bezplatný servis neznamená to samé jako placená služba, jejíž podmínky se řídí výhradně podmínkami dané služby.

II. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce, kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nesrovnalosti nahlásit na e-mail info@fresh-it.cz. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 Reklamace výrobku poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit v místě sídla provozovny v Moravské Třebové anebo po domluvě s obchodními zástupci.
 Dále je možné reklamaci odeslat na adresu prodávajícího:

Adéla Zukalová

Fresh-it

U Písku 1627/7

5710 01 Moravská Třebová

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
 Dále kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Odmítnutí přijetí do reklamace

A. pro znečištění zboží

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

B. V případě nepřiložení požadovaných dokumentů viz výše.

4.  Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající, či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

5. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál (náhradní náplň) nebo je-li tato náplň součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte déle než je obvyklá životnost, vada je obvykle důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

6. Zákonná záruka

Na produkty Fresh-it se vztahuje v souladu s § 2158 a násl. zák. č. 89/2012 zákonná záruka v délce 24 měsíců od data prodeje.

Zákonnou záruku nelze uplatnit v případě:

mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením (včetně mechanického poškození produktu) anebo v rozporu s návodem k použití,

poškození vzniklé opotřebením nad rámec běžného užívání,

poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby (oprava v neautorizovaném servisu).

7. Program Doživotní záruky Fresh-it

ProgramDoživotní záruky Fresh-it je poskytován nad rámec zákonných podmínek (pouplynutí doby 24 měsíců). Garantuje, že zboží bude vyměněno anebo opravenoprvnímu majiteli a to po celý jeho život. Využití této garance je možné v tompřípadě, že se jedná o mechanické závady (které však nebyly způsobenénesprávným zacházením) a vady ovlivňující funkci zařízení pouze za manipulačnípoplatek. Výše tohoto poplatku činí 300 Kč a to za každé uplatnění naší služby.V případě registrace v programu Doživotní záruky Fresh-it prostřednictvímnašeho e-mailu info@fresh-it.cz je tato služba bez poplatku. Registrace musíproběhnout do šesti měsíců od data zakoupení produktu.  

Vpřípadě, že si odběratel zařízení nevyzvedne osobně na naší adrese v MoravskéTřebové (po domluvě lze i na smluveném místě v Praze a Brně) bude spotřebiteliúčtován  poplatek za poštovné 120 Kč. 

Podmínky Programu Doživotní záruky Fresh-it:

  • zařízení bude opraveno nebo případně vyměněno,  
  • této služby lze využít pouze po registrování osoby anebo za poplatek 300 Kč pro neregistrované osoby, 
  • zařízení Fresh-it bude dodáno v kompletním stavu spolu s dokladem o koupi,   
  • registraci je nutné uskutečnit do šesti měsíců od data zakoupení zboží.

Základní údaje pro registraci: 1) Vaše jméno apříjmení, 2) Adresa, 3) Kontaktní údaje – telefon, e-mail, 4) Výrobní čísloproduktu (uvedeno na obalu výrobku anebo na vypouštěcí hlavě).

VIII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 10. 2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.